Mivano Simracing Team 2020 roster

 

Driver Nationality Notable Car preference
Abner Acosta bmw
Andrew Caron bmw
Ashley Owen proto
Brandon Hawkin mx5
Dion Fiallo bmw
Enrico Di Loreto proto
Enzo Canta skippy
Fabio Gonzalez bmw
Fabio Mantellini Team Manager
Florian Krüger proto
Frederic Evers NES Champion proto
Gabor Mecs proto
James Sharp mx5
Jose Maria Lopez proto
Luc van Schaik bmw
Luke Wankmuller bmw
Marcello Pagnan mx5
Marcus Hamilton NES Champion
SCO Champion
proto
Maxime Brient proto
Michael Diaz bmw
Mike Partington bmw
Moises Caraballo bmw
Racim Fezoui BIG C Champion mx5
Tom Ward skippy
Tommaso Carla NES Champion proto
Will Tregurtha bmw